Integritetspolicy

Studio Karl & Moa ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandling av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i Sttudio Karl & Moas IT-system.

All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell dataskyddslagstiftning.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska Studio Karl & Moa inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

Hos Studio Karl & Moa ska det finnas en dataskyddsansvarig som ska arbeta som ska få tillräckliga resurser i form av exempelvis tid, utbildning och möjligheter till samarbete med samtliga anställda. Dataskyddsansvarig ska granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, föra en registerförteckning över alla behandlingar, lämna registerutdrag och vid behov rapportera incidenter till Datainspektionen.

All personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling och annat som kan påverka skyddet för den personliga integriteten, är skyldiga att samråda med den dataskyddsansvarige innan förändringar i behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.

För information om vilka cookies vi använder kan du besöka vår cookie-sida →

karl@karlochmoa.se – 072 214 60 53

moa@karlochmoa.se – 070 300 34 31